Regulamin wypożyczalni

Regulamin Biura Turystycznego RIVENT Sp. z o. o.

Regulacje prawne dotyczące Wypożyczalni Kajaków i Raftingu

Ogólne Warunki Sprzedaży

Podstawowe objaśnienia

RIVENT Sp. z o. o. – Organizator imprez turystycznych z siedzibą: Zabrzeż 415a, 33-390 Zabrzeż.

Organizator – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych-RIVENT Sp. z o. o.

Sprzęt – Przedmiotem wypożyczenia są kajaki górskie wraz z sprzętem koniecznym do spływu, oraz rowery.

Zamawiający – osoba, która dokonuje rezerwacji.

Wypożyczający – osoba, która wypożycza sprzęt, nie będący jego własnością i zobowiązuje się do użycia go z należytym przeznaczeniem.

Instruktor – osoba wyznaczona przez Organizatora do sprawowania pieczy na uczestnikami podczas trwania aktywności.

Wypożyczalnia – firma odpłatnie udostępniająca określonego rodzaju rzeczy.

Uczestnik – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet na busa, wynajmująca rower.

Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Uczestnik wycieczki, który wykupił przejazd na rozpoczęcie imprezy turystycznej.

Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem imprezy, zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Uczestnika staje się prawnie wiążąca dla obu stron.

Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia , regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika.

Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej realizująca usługi zlecane przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz organizatorem Raftingu  i Spływów Kajakowych prowadzona jest przez spółkę RIVENT Sp. z o. o.  z  siedzibą w Zabrzeży, ul. Zabrzeż 415A, 33-390 Zabrzeż,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.
 1. Warunki wypożyczania sprzętu sportowego bez instruktora.
 1. Klientem Wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje Regulamin wypożyczalni (zwana dalej „Wypożyczającym”). Wraz z podpisaniem umowy Wypożyczający zawiera z Wypożyczalnią umowę najmu sprzętu sportowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz umowie.
 2. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata uzgodniona wcześniej z wypożyczalnią.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 5. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi lub osobie zatrudnionej  w wypożyczalni.
 6. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej z wypożyczalnią. Organizator może upoważnić inna osobę to w/w kontaktów.
 7. Wypożyczalnia  dostarcza i odbiera sprzęt od najemcy w jednym z uzgodnionych punktów Wypożyczalni w/w.
 8. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Wypożyczającego sprzęt sportowy (zwany dalej „Sprzętem”). Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.
 9. Wypożyczający celem potwierdzenia swojej tożsamości musi okazać w oryginale dowód osobisty.
 10.  Rezerwacja, wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w dwóch punktach.

4.1 Szczawnica: ul. Główna 240, 34-460 Szczawnica

4.2 Sromowce NIżne , ul. Pienińska 2

 1. Wypożyczający odbierając Sprzęt zapoznał się i we własnym zakresie ocenił jego stan techniczny oraz kompletność Sprzętu.
 2. Wypożyczający podpisując umowę potwierdza, że otrzymał Sprzęt używany, ale pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
 3. Sprzęt został oznaczony za pomocą indywidualnego znaku. Zrywanie/uszkadzanie/niszczenie jest zabronione.
 4. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie, zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczający używa Sprzętu na swoją odpowiedzialność.
 5.  W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z winy Wypożyczającego, przyjmuje on całą odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie i zrzeka się wszelkich roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym wobec Wypożyczalni.
 6. Wypożyczający zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu osobiście i nie udostępniać go, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, osobom trzecim.
 7.  W przypadku uszkodzenia Sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z prawidłowego korzystania, Wypożyczający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jego naprawy. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu, np. złamania, Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu Sprzętu, zgodnie z jego wartością ustaloną w oparciu o cennik detaliczny Wypożyczalni.
 8. Okres wypożyczenia Sprzętu każdorazowo określa umowa zawierana z Wypożyczającym, przy czym okres ten wynosi maksymalnie 1 dzień.
 9. Termin zwrotu Sprzętu upływa o godzinie ustalonej przez Wypożyczalnie, zgodnie z godzinami otwarcia Wypożyczalni. Zwrot Sprzętu następuje w miejscu jego wydania, tj. w wybranym Punkcie, w którym doszło do wydania Sprzętu w dniu zawarcia umowy. Wypożyczający odpowiada za Sprzęt do momentu jego zwrotu.
 10. Maksymalny czas wypożyczenia kajaka to 4 godziny.
 11. Godziny działania Wypożyczalni, a tym samym możliwość odbioru i zwrotu Sprzętu, są zgodne z godzinami otwarcia danego punktu, w którym Sprzęt wydano.
 12. W przypadku niezwrócenia przez Wypożyczającego Sprzętu w terminie, Wypożyczalnia będzie uprawniona do obciążenia Wypożyczającego karą umowną za bezumowne korzystanie ze Sprzętu w wysokości dwukrotności ceny wynajmu za jeden dzień wypożyczenia Sprzętu za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu.
 13. W przypadku, gdy Wypożyczający zwróci Wypożyczalni Sprzęt przed terminem określonym w umowie, nastąpi rekalkulacja wartości wypożyczenia na dzień zwrotu Sprzętu na zasadach określonych w umowie.
 14. W przypadku utraty Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego wartości w oparciu o cennik detaliczny RIVENT Sp. z o. o.

III. Warunki wypożyczania sprzętu sportowego z wynajętym instruktorem.

 1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora. Brak podporządkowania się może skutkować natychmiastowym zakończeniem zajęć przez instruktora. Zakończenie zajęć na podstawie niniejszego paragrafu nie zwalnia od uiszczenia opłaty za całość zajęć.
 2. Uczestnicy zajęć nie mogą być w trakcie ich trwania pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych ani alkoholu. Zatajenie takiego stanu przez uczestnika zajęć zwalnia z odpowiedzialności organizatora i instruktora prowadzącego zajęcia za życie i zdrowie uczestnika.
 3. Instruktor może odmówić wykonania usługi ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe które zagrażałyby bezpieczeństwu prowadzenia zajęć.
 4. RIVENT Sp. z o. o. oraz instruktor prowadzący zajęcia nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (szkody materialne, urazy fizyczne lub psychiczne) poniesione przez uczestników zajęć, jeżeli nie były one przez nich zawinione.
 5. Podczas całego czasu trwania zajęć uczestnicy zobowiązują się do używania indywidualnych środków ratunkowych. Środki ratunkowe zapewnia organizator zajęć. Dopuszcza się stosowanie przez uczestnika własnych środków ratunkowych jeśli posiadają one odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia instruktorowi wszelkich wątpliwości związanych z używaniem indywidualnych środków ratunkowych, a także posługiwaniem się innym zapewnionym przez organizatora sprzętem.
 7. Opłata za usługę jest ustalana każdorazowo przed ich rozpoczęciem zgodnie z udostępnianym przez organizatora cennikiem usług w przypadku usług standardowych. Cena usługi niestandardowej ustalana jest jednorazowo i indywidualnie z danym klientem.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Raftingu.
 2. Organizatorem spływu jest firma RIVENT Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzeży, przy ulicy Zabrzeż 415A, 33-390 Zabrzeż,
 1. Kierownikiem spływu jest wyznaczony przez firmę RIVENT Sp. z o. o. ratownik/instruktor, przedstawiony uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć.
 1. RIVENT Sp. z o. o. zapewnia wszystkim uczestnikom miejsce w jednostkach pływających, sprzęt niezbędny do kierowania nimi, wymagany sprzęt asekuracyjny.
 2. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
 1. W przypadku stwierdzonej choroby należy zgłosić ten fakt organizatorowi.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń instruktora szkolącego, niezbędnych do przeprowadzenia spływu.
 3. Wyznaczony przez firmę RIVENT Sp. z o. o. instruktor/ratownik, odpowiada bezpieczeństwo grupy, za dyscyplinę i zachowanie grupy podczas spływu odpowiada wyznaczony kierownik grupy oraz opiekunowie (w przypadku grup szkolnych).
 4. Przy obsłudze grup osób niepełnoletnich organizator wymaga ze strony Zamawiającego minimum jednego opiekuna na 10 uczestników niepełnoletnich.
 5. W przypadku osób/grup wymagających szczególnej opieki (niepełnosprawności itp. ) zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym organizatora na minimum 5 dni przed planowanym spływem.
 6. O doborze załóg pontonów decydują instruktorzy RIVENT Sp. z o. o.
 7. Odpowiedzialność za sprzęt.
 8. RIVENT Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wywrotki, zatopienie sprzętu i bagażu oraz za szkody z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
 9. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Uczestnik zwraca jego równowartość ceny rynkowej po uwzględnieniu jego stopnia zamortyzowania.
 10. RIVENT Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przewożony, uszkodzony lub zagubiony sprzęt będący własnością Uczestnika.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu używanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 12. RIVENT Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie wypożyczalni samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 13. Podróż busem i wynajęcie rowera.
 14. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone w pojeździe (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 15. Wypożyczane rowery są własnością Rivent Sp. z o. o. lub firmy współpracującej.
 16. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni. Wszelkie wady roweru należy natychmiast zgłosić do wypożyczalni. Należy wykonać „jazdę testową”.
 17. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry.
 18. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym rowerze.
 1. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
 1. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić Protokół zniszczenia roweru. Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
 2. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru gdy:
  1. osoba chcąca wypożyczyć rower jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
 1. warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny roweru.
 1. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić rower do wyznaczonego Punktu, w wyznaczonym czasie.
 2. Postanowienia Ogólne.
 3. RIVENT Sp. z o. o. będzie odpowiadało wobec Uczestnika za prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z przynależnego im zakresu zarządzania imprezą. Organizator będzie odpowiadał za szkody poniesione przez Uczestnika w wyniku niewykonania lub niepełnego wykonania umowy. Rzeczona odpowiedzialność ustaje w momencie zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  – Kiedy Uczestnik ponosi winę za braki zaobserwowane podczas wykonywania umowy.
  – Kiedy rzeczone braki obciążają osobę trzecią, niemającą związku z dostawą świadczeń przewidzianych w umowie i nie można było ich przewidzieć lub uniknąć.
  – Kiedy wspomniane braki są wynikiem działania siły wyższej, a jako takie przyczyny przyjmuje się okoliczności niemające związku z osobą powołującą się na nie, okoliczności anormalne lub nieprzewidywalne, których konsekwencji nie można uniknąć.
  – Kiedy braki są wynikiem zdarzenia, którego Organizator nie mógł przewidzieć ani uniknąć pomimo zachowania niezbędnej staranności.
  Pomimo wyłączenia odpowiedzialności, Organizator jest zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy Uczestnikowi znajdującemu się w trudnej sytuacji.
 4. RIVENT Sp. z o. o. nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług wykonywanych przez Podwykonawców.
 5. Uczestnik ma prawo do anulacji rezerwacji i zwrotu jej kosztów na 24 h przed rozpoczęciem aktywności. Informując Organizatora drogą e-mailową bądź telefonicznie.

 

Niniejszy regulamin obowiązuję od 17 stycznia 2020r.

Szybka rezerwacja!
Cześć! W czym możemy pomóc?