Regulamin Wypożyczalni Rowerów

REGULAMIN

Wypożyczalni rowerów „RIVENT SPORT”

Zabrzeż 415A 33-390 Łącko

1. Czym jest Regulamin wypożyczalni rowerów „Rivent Sport”

Regulamin (dalej „Regulamin”) opisuje ogólne warunki wypożyczenia i stanowi on załącznik nr 2 do umowy wypożyczenia określający szczegółowe zasady świadczenia usług wypożyczenia rowerów elektrycznych, objętego przedmiotem umowy (dalej „sprzętu”) przez wypożyczalnię rowerów RIVENT SPORT.

2. Wykaz pojęć i definicji

W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące definicje:

Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe wypożyczenie sprzętu przez Wypożyczającego;

Wypożyczający – RIVENT SPORT, Zabrzeż 415A 33-390 Łącko NIP 7343589243 , REGON 387613286 ;

Rower elektryczny: rower ze wspomaganiem elektrycznym, zasilany silnikiem elektrycznym zasilanym za pomocą baterii;

Sprzęt i wyposażenie turystyczne: kask, ładowarka, oświetlenie do roweru przednie i tylne (komplet), blokada do zabezpieczenia roweru, kamizelka odblaskowa, rękawiczki rowerowe (komplet), instrukcja obsługi, przyczepka rowerowa, fotelik rowerowy, zapięcie rowerowe.

Usługa wypożyczenia: wynajem sprzętu na warunkach określonych w umowie wypożyczenia. Umowa reguluje w szczególności liczbę i typ rowerów, czas wypożyczania (datę wypożyczenia i zwrotu), liczbę dni, miejsce wypożyczenia i zwrotu, jak również wypożyczenie dodatkowych elementów sprzętu i wyposażenia oraz ew. świadczenia dodatkowe.

Czas wypożyczenia: liczba dni, na które zawierana jest umowa wypożyczenia sprzętu. Każdy dzień wypożyczenia rozpoczyna się o godz. 9:00 i kończy się o godz. 19:00, doba natomiast o zaokrąglonej godzinie wypożyczenia i trwa 24 godz., których przekroczenie nalicza automatycznie dobę następną, niezależnie od liczby rzeczywistych godzin wypożyczenia sprzętu. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość określenia w warunkach rezerwacji i umowie wypożyczenia godzin i dni, w które możliwe jest wydanie/zwrot sprzętu i wyposażenia w danym miejscu zwrotu (np. poniedziałek – piątek w godzinach 9:00-19:00). Wydanie/zwrot sprzętu i wyposażenia poza wskazanymi godzinami jest niemożliwy, chyba że zostanie to wcześniej ustalone z Wypożyczającym, a umowa wypożyczenia trwa wówczas do czasu skutecznego zwrotu rowerów, sprzętu i wyposażenia przez Klienta w podanych w umowie godzinach.

Kaucja: stanowi zabezpieczenie Wynajmującego na poczet ewentualnych uszkodzeń sprzętu, powstałych z winy Najemcy w trakcie trwania Umowy wypożyczenia sprzętu. Kaucja pobierana w wysokości 300 – 500zł w zależności od wartości rynkowej wypożyczanego roweru elektrycznego.

3. Ceny i opłaty

  1. Wszystkie ceny są cenami umownymi, określone są w kwotach brutto i obejmują podatek VAT, chyba że umowa wypożyczenia stanowi inaczej.
  2. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych umową wypożyczenia w okresie jej trwania.
  3. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, określone w umowie wypożyczenia, składają się z następujących elementów:
  4. kaucji gwarancyjnej (dalej „kaucji”) za sprzęt wypożyczany w okresie trwania umowy wypożyczenia.
  5. opłaty za wypożyczenie sprzętu. Opłata ta stanowi wynagrodzenie Wypożyczającego tytułem wypożyczenia sprzętu w ramach umowy wypożyczenia. Opłata ta uiszczana jest w pełnej wysokości najpóźniej w momencie wydania sprzętu.
  6. Wysokość i forma zapłaty kaucji określona jest w umowie wypożyczenia sprzętu oraz w cenniku.
  7. Do momentu zawarcia umowy wypożyczenia kwota kaucji stanowi zabezpieczenie realizacji umowy wypożyczenia.
  8. W trakcie trwania umowy wypożyczenia kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie wypożyczonego sprzętu.
  9. Kaucja podlega zwrotowi w całości po zakończeniu umowy wypożyczenia.
  10. W szczególnych przypadkach, określonych w Regulaminie (rozdział 6: zwrot kaucji), Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji opłatę za:
 • naprawy/odtworzenie uszkodzonego sprzętu i zwrot innych kosztów, poniesionych w wyniku użytkowania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z Regulaminem.
 • niewywiązanie się Klienta z umowy wypożyczenia (np. wydłużenie terminu wypożyczenia lub zmiana miejsca zwrotu sprzętu, nieuzgodniona wcześniej z Wypożyczającym).
 • opłaty za niewykorzystane zgodnie z rezerwacją usługi.

4. Procedura rezerwacji

 1. Rezerwacja może być dokonana bezpośrednio w siedzibie Wypożyczającego lub online poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej Wypożyczającego.
 2. W celu dokonania rezerwacji sprzętu w wypożyczalni rowerów online, należy wypełnić i wysłać formularz rezerwacyjny, znajdujący się na stronie ww.rivent.pl Konieczne jest wypełnienie WSZYSTKICH pól formularza.
 3. W ciągu 24 godzin od wysłania formularza rezerwacyjnego, na podany w formularzu rezerwacyjnym adres mailowy Klienta przesłana zostanie oferta, zawierająca potwierdzenie możliwości realizacji usług w określonych w formularzu rezerwacyjnym terminie i zakresie, numer rezerwacji, ceny za usługi wskazane w formularzu.
 4. W przypadku braku dostępności sprzętu w określonym terminie, konieczności doprecyzowania zamówienia itp. sytuacji, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu Klienta skontaktuje się przedstawiciel Wypożyczającego, w celu doprecyzowania warunków wypożyczenia. Po doprecyzowaniu zamówienia wysłana zostanie na wskazany w formularzu adres mailowy oferta, zawierająca stosowne poprawki i / lub uzupełnienia.
 5. Opłata za wypożyczenie sprzętu musi być uiszczona najpóźniej w momencie odbioru sprzętu, gotówką lub przelewem, wraz z przesłaniem mailem potwierdzenia przelewu.
 6. Klient dokonujący rezerwacji zobowiązany jest skontaktować się z Wypożyczającym najpóźniej na 24 godz. przed planowanym terminem najmu, w celu ostatecznego potwierdzenia godziny i miejsca odbioru sprzętu oraz potwierdzenia ostatecznego zestawienia sprzętu.
 7. Brak potwierdzenia oznaczać będzie przygotowanie przez Wypożyczającego sprzętu zgodnie ze złożoną rezerwacją oraz konieczność zapłaty za cały przygotowany sprzęt, nawet gdy np. liczba wypożyczonych rowerów lub czas wypożyczenia ulegnie zmniejszeniu.
 8. Zmiany w zakresie rezerwacji wymagają uzgodnienia i potwierdzenia mailowego pomiędzy Klientem a Wypożyczającym.
 9. Zwrot kaucji będzie następował procentowo:

100% –  gdy rezygnacja z rezerwacji nastąpi w terminie do 5 dni od planowanej daty zawarcia umowy wypożyczenia roweru elektrycznego.

40% – gdy rezygnacja z rezerwacji nastąpi w terminie krótszym niż 2 dni od planowanej daty zawarcia umowy wypożyczenia roweru elektrycznego.

20% – gdy rezygnacja z rezerwacji nastąpi w czasie krótszym niż 5 dni, lecz dłuższym niż 2 dni przed planowanym rozpoczęciem umowy wypożyczenia roweru elektrycznego.

 1. Jeżeli Wypożyczający z przyczyn niezależnych od Klienta nie jest w stanie dopełnić warunków rezerwacji i anulować rezerwacji, zwraca on Klientowi kaucję w pełnej wysokości wraz z rekompensatą.
 2. Rekompensata za anulację wypożyczenia wyczerpuje roszczenia Klienta wobec Wypożyczającego.
 3. Rezygnacja z rezerwacji ze względu na niekorzystne warunki pogodowe typu niewielkie opady deszczu, lekki wiatr w planowanym terminie zawarcia umowy stanowi przesłankę do potrącenia z kaucji wpłaconej przez Klienta 100% jej wartości przez Wypożyczającego.
 4. Rezygnacja z rezerwacji ze względu na ekstremalne warunki pogodowe typu silny wiatr, burze, deszcz, grad w planowanym terminie zawarcia umowy wypożyczenia, wówczas kaucja podlega zwrotowi w 100%.

5. Pozostałe warunki wypożyczenia, reklamacje

 1. Osoba dokonująca rezerwacji jest domyślnie wskazana w umowie wypożyczenia jako osoba zawierającą umowę w imieniu Klienta.
 2. Osoba podpisująca umowę wypożyczenia w imieniu Klienta musi mieć ukończone 18 lat, a jej dane osobowe są możliwe do potwierdzenia poprzez weryfikację dokumentu tożsamości przez osobę wydającą sprzęt i wyposażenie.
 3. Warunkiem wydania sprzętu jest wylegitymowanie się osoby podpisującej umowę wypożyczenia dokumentem, potwierdzającym tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia oraz zgodność danych podanych przez osobę zawierającą umowę w imieniu Klienta.
 4. Dopuszcza się zawarcie umowy wypożyczenia z osobą inną niż osoba dokonująca rezerwacji, lecz dane takiej osoby, wraz ze stosowną informacją o tym fakcie, muszą być podane przez osobę dokonującą rezerwacji w formularzu rezerwacyjnym lub przesłane mailem w uzupełnieniu zgłoszenia, najpóźniej 48 godzin przed datą wydania sprzętu.
 5. Osoba podpisująca w imieniu Klienta umowę wypożyczenia przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt jak również za zapłatę pełnego kosztu wypożyczenia sprzętu, objętego umową wypożyczenia i wskazanego w umowie. Pokrywa również opłatę kaucji (lub zabezpieczenia w innej formie) za wypożyczony sprzęt.
 6. Osoba dokonująca rezerwacji jest także odpowiedzialna za poinformowanie pozostałych osób o warunkach wypożyczenia sprzętu.
 7. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonano płatności.
 8. Reklamacje związane z niewłaściwym wykonaniem przez Wypożyczającego należy składać w trakcie realizacji umowy wypożyczenia lub w momencie odbioru sprzętu. Są one rozpatrywane przez Wypożyczającego w sposób zwyczajowo przyjęty w usługach i zgodnie z przepisami o ochronie praw konsumenta.

6. Zwrot kaucji

 1. Wypożyczający zwraca kaucję Klientowi w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia umowy wypożyczenia, chyba że zaistnieją przesłanki do potrącenia części kaucji z tytułu zdarzeń, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Potwierdzeniem zakończenia umowy wypożyczenia jest zdanie przez Klienta kompletnego, objętego zestawieniem sprzętu, w terminie i miejscu określonym umową wypożyczenia, w niepogorszonym stanie technicznym i bez poważnych zabrudzeń.
 3. Podstawę zwrotu kaucji stanowi potwierdzenie przyjęcia sprzętu, podpisane przez osobę reprezentującą Klienta, stanowiące część umowy wypożyczenia.
 4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia/ zniszczenia/ zagubienia/ przewłaszczenia/ lub wyjątkowego zabrudzenia części lub całości sprzętu, będącego przedmiotem umowy, sporządzany jest protokół, potwierdzony dokumentacją fotograficzną i podpisany przez strony dokonujące odbioru. Zaleca się, aby w takiej sytuacji również Klient wykonał dokumentację fotograficzną.
 5. Drobne, pojedyncze zadrapania, otarcia, itp. stwierdzone małe uszkodzenia, niewpływające na korzystanie z wypożyczonego sprzętu, nie stanowią podstawy do potrącenia z zaliczki i nie są ujmowane w protokole.
 6. Awarie wynikłe z typowej eksploatacji sprzętu (np. rozciągnięcie łańcucha, przebicie dętki, obluzowanie lampki, wypadnięcie śrub mocujących błotnik, rozregulowanie/wytarcie się hamulców, rozregulowanie przerzutek, urwanie się linki/suwaka w zapięciu sakwy) lub awarie części roweru, wynikające z wady fabrycznej nie stanowią podstawy do potrącenia z kaucji i nie są ujmowane w protokole.
 7. W przypadku braku zgody Klienta na sporządzenie i/lub podpisanie protokołu przedstawiciel Wypożyczającego ma prawo wezwać służby porządkowe w celu potwierdzenia stanu faktycznego.
 8. W przypadku gdy przy odbiorze stwierdzi się niekompletność/uszkodzenie sprzętu, jego poważne zabrudzenie lub inne wady, wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub naprawy i wpływające na obniżenie jego wartości rynkowej, Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji koszty naprawy/wymiany/czyszczenia sprzętu po cenach katalogowych Shimano i innych producentów podzespołów użytych w rowerze na potrzeby serwisu. Wartość wymiany/naprawy potrącana jest z kaucji, a za usługę Klient otrzymuje fakturę VAT. Jeżeli koszt napraw/wymiany sprzętu przekracza wartość kaucji, Wypożyczający ma prawo do roszczenia wobec Klienta z tytułu rekompensaty na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 9. W przypadku opóźnienia zwrotu całości lub części sprzętu (wydłużenia czasu wypożyczenia niezgodnie z warunkami umowy), Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji opłatę za wydłużenie wypożyczenia obliczaną według cen określonych w umowie wypożyczenia (iloczyn liczby wypożyczonych rowerów x cena za dzień wypożyczenia).
 10. W przypadku zwrotu sprzętu objętego umową w miejscu innym niż określone w umowie, Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji kwoty w wysokości 50 zł brutto za każdy wypożyczony rower w celu opłacenia kosztów niezapowiedzianego transportu. Jeżeli Wypożyczający z tytułu dojazdu do miejsca zwrotu sprzętu poniósł dodatkowe koszty przekraczające tę kwotę, ma również prawo do roszczenia wobec Klienta z tytułu rekompensaty na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 11. Zwrot w siedzibie Wypożyczającego dokonywany jest bez naliczania dodatkowych opłat.

7. Zasady poprawnego użytkowania sprzętu, objętego umową wypożyczenia

 1. Wypożyczający zapewnia wypożyczenie roweru posiadającego wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo użytkownika: sprawne hamulce oraz elementy odblaskowe.
 2. Klient zawierając umowę wypożyczenia potwierdza, że dokonał jazdy testowej oraz odbiera sprzęt sprawny i działający poprawnie.
 3. Klient zawierając umowę wypożyczenia oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego, oraz z zachowaniem należytej dbałości o wypożyczone elementy.
 4. Klient oraz pozostałe osoby użytkujące wypożyczony sprzęt są odpowiedzialne za wszelkie zdarzenia spowodowane użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, w tym za zdarzenia wynikłe z naruszenia przepisów obowiązującego prawa przy korzystaniu z wypożyczonego sprzętu, z wyłączeniem sytuacji, wynikających z wad ukrytych wypożyczonego sprzętu.
 5. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, użytkujące wypożyczony sprzęt w okresie trwania umowy wypożyczenia, ponosi Klient, podpisujący umowę wypożyczenia.
 6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie przez Klienta przedmiotów wartościowych w czasie trwania umowy wypożyczenia w związku z eksploatacją wypożyczonego sprzętu.
 7. Klient jest zobowiązany do pozostawiania wypożyczonego sprzętu bez nadzoru wyłącznie w bezpiecznych miejscach i z poprawnie założonym zabezpieczeniem, udostępnionym przez Wypożyczającego.
 8. Klient jest obowiązany do dbałości o wypożyczony sprzęt, w szczególności:
 9. pozostawianie wypożyczonego sprzętu pod odpowiednim nadzorem, z zabezpieczeniem i w bezpiecznych miejscach;
 10. stosowania przy rowerze udostępnionej przez Wypożyczającego blokady przeciwkradzieżowej;
 11. dbałości o oczyszczenie i wysuszenie wypożyczonego sprzętu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub jazdy przez trudny teren;
 12. dbałości o pozostawianie baterii roweru ze wspomaganiem elektrycznym wyłącznie w stanie częściowego lub pełnego naładowania.
 13. Klient nie jest upoważniony do dokonywania samodzielnych napraw (wykraczających poza zwykłe czynności eksploatacyjne), modyfikacji, przeróbek wypożyczonego sprzętu.
 14. Klient nie może rowerem elektrycznym pokonywać tras wodnych np. potoki lub strumyki, w przypadku zalania roweru elektrycznego, Klient zobowiązany jest to zwrotu wartości roweru elektrycznego.
 15. Stwierdzenie użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem, w tym np. jazda po wodzie na wypożyczonych rowerach, pozostawianie roweru na noc na otwartym terenie bez odpowiedniej osłony przed warunkami atmosferycznymi i/lub bez zabezpieczenia, skutkuje niezwłocznym zerwaniem umowy i obciążeniem Klienta kosztami napraw oraz przywrócenia sprzętu do użytku.

8. Sytuacje awaryjne

 1. Wypożyczający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie sprzętu objętego przedmiotem umowy przez Klienta i pozostałe osoby, w imieniu których Klient zawiera umowę na wypożyczenie sprzętu objętego niniejszą umową, ani za awarie/usterki wynikające ze zwykłej eksploatacji sprzętu (np. przebicie opony).
 2. Koszty kradzieży / zagubienia / utraty / zniszczenia / przewłaszczenia / zalania / utopienia / poważnego uszkodzenia sprzętu objętego przedmiotem umowy w trakcie trwania umowy wypożyczenia pokrywa Klient.
 3. W przypadku awarii sprzętu, wynikającej z wad fabrycznych wypożyczonego sprzętu lub uszkodzenia spowodowanego przez Klienta niewłaściwą eksploatacją / zaniedbaniem, Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie i w miarę możliwości – mailowo) Wypożyczającego. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia Klientowi niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia awarii / uszkodzenia do udzielenia wszelkiej pomocy, pozwalającej na kontynuację umowy wypożyczenia.
 4. Wraz z rowerem Wypożyczający udostępnia Klientowi zapięcie (zabezpieczenie przeciwkradzieżowe) wraz z jednym kluczem. Klient jest obowiązany zwrócić po okresie wypożyczenia zapięcie wraz z kluczem. Brak klucza oznacza konieczność obciążenia klienta kosztem zapięcia przeciwkradzieżowego, potrącanym z zaliczki.
 5. W przypadku kradzieży całości lub części sprzętu, objętego przedmiotem niniejszej umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wypożyczającego.
 6. Wypożyczający nie dokonuje zwrotu całości lub części kosztów wypożyczenia sprzętu, jeżeli Klient z przyczyn leżących po stronie Klienta lub wynikających z jego woli lub w wyniku działania siły wyższej nie wykorzystał w całości czasu wypożyczenia sprzętu.

9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Dane osobowe udostępnione przez Klienta w formularzu rezerwacyjnym i umowie wypożyczenia przetwarzane są wyłącznie na potrzeby funkcjonowania wypożyczalni rowerów Rivent Sport.
 2. Warunkiem wysłania zgłoszenia rezerwacji oraz zawarcia umowy wypożyczenia jest podanie w zgłoszeniu prawdziwych i poprawnych danych osobowych Klienta, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych do zgłoszenia i umowy jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny zawarcia umowy wypożyczenia. Szczegóły danej rezerwacji i umowy wypożyczenia udostępniane są jedynie stronom umowy wypożyczenia.
 4. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest RIVENT – SPORT prowadzona w ramach działalności gospodarczej pod firmą RIVENT – SPORT z siedzibą w Zabrzeż 415A, 33-390 Łącko NIP7343589243 REGON 387613286

Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania lub korekty.

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych.

10. Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu następuje w momencie ich opublikowania na stronie internetowej www.rivent.pl
 2. Dla danej umowy wypożyczenia obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, zamieszczone na stronie internetowej.
Szybka rezerwacja!
Cześć! W czym możemy pomóc?