Regulamin firmy RIVENT Sp. z o.o.


Regulacje prawne dotyczące umowy o imprezę turystyczną i akceptacji Warunków Ogólnych.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Podstawowe objaśnienia:

RIVENT Sp. z o. o. – Organizator imprez turystycznych z siedzibą: Zabrzeż 415a, 33-390 Zabrzeż.

Organizator – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych – RIVENT Sp. z o. o.

Uczestnik – osoba, która wykupiła ofertę lub składa zapytanie dot. wykonania usługi, pobyt w ośrodku,
Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem imprezy, zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy, a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Uczestnika staje się prawnie wiążąca dla obu stron.

Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia , regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika.

Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Organizatora i na rzecz Uczestnika zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

A) ZAPISY I REGULACJE

1. Stosowne regulacje prawne
Relację umowną pomiędzy Organizatorem: RIVENT Sp. z o.o., adres: Zabrzeż 415a , 33-390 Zabrzeż, Polska, NIP 7343589243 e-mail: biuro@rivent.pl">biuro@rivent.pl a uczestnikiem regulują klauzulę umowy o imprezę turystyczną, specyfikacja precyzująca jej ostateczną treść oraz niniejsze warunki ogólne.

2. Zapisy na imprezę turystyczną
Zapisu można dokonać bezpośrednio korzystając z naszej strony internetowej www.rivent.pl W celu zapisu na imprezę turystyczną i uznania rezerwacji wymagane jest spełnienie przez Uczestnika jednego z następujących warunków:

Wyrażenie “ZGODY” zawartej w formularzu podczas zapisu przez stronę internetową.
Zapis bezpośrednio przez naszą stronę internetową z wpłatą 50% całkowitej ceny imprezy.

Przyjęcie rezerwacji przez RIVENT Sp. z o.o. zależy od dostępności miejsc. W przypadku przyjęcia rezerwacji przez RIVENT Sp. z o.o. , pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu wyjazdu na imprezę turystyczną (z wyjątkiem przeciwnych wskazań w specyfikacji imprezy).

B) ZMIANA UMOWY

1. Zmiany w imprezie turystycznej wprowadzone przez organizatora W przypadku gdy organizator będzie zmuszony dokonać znaczących zmian w zakresie istotnych elementów imprezy turystycznej, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym e-mailowo klienta, aby mógł on dokonać wyboru pomiędzy rezygnacją z rezerwacji lub umowy, z prawem do otrzymania całkowitego zwrotu wpłaconych kwot, a akceptacją zmiany w imprezie turystycznej.

Za przyczyny wystarczające do wprowadzenia zmian w imprezie turystycznej uznaje się przypadki działania siły wyższej (czynniki obce, anormalne i nieprzewidywalne) i kiedy nie zostanie zebrana ilość osób wymagana do realizacji imprezy turystycznej.

2. Rezygnacja ze strony Uczestnika.

Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z imprezy turystycznej, po dopełnieniu formalności, przynajmniej wpłaty wymaganej w celu przyjęcia rezerwacji, RIVENT Sp z o. o. zwróci klientowi pieniądze z potrąceniem następujących kosztów: uzasadnionych kosztów anulacji (poniesionych przez biuro organizujące i dostawców usług turystycznych).

RIVENT Sp. z o. o. obciąży kosztami:

do 40 dni przed dniem wyjazdu – 7% ceny imprezy;
od 39 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 % ceny imprezy;
od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 % ceny imprezy;
od 20 do 14 dni przed dniem wyjazdu – 50 % ceny imprezy;
od 13 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 % ceny imprezy;
od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny imprezy;
na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później – 95 % ceny imprezy.
O rezygnacji należy zawiadomić e-mailowo, przy czym za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę otrzymania wspomnianej korespondencji i potwierdzenie przez Organizatora.

RIVENT Sp. z o.o. może przewidywać specjalne warunki rezygnacji dla niektórych imprez turystycznych i zostaną one wyszczególnione w specyfikacji stosownej imprezy.

3. Zmiana rezerwacji – przez Uczestnika
Uczestnik może dokonać zmian w rezerwacji Imprezy turystycznej jedynie za zgodą Organizatora. Uczestnik zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia kosztów manipulacyjnych związanych ze zmianą rezerwacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej.
Dokonanie zmian w rezerwacji Imprezy turystycznej jest możliwe jedynie poprzez przesłanie e– maila na adres biuro@rivent.pl. Do zmiany rezerwacji Klient musi podać nazwisko i numer rezerwacji.
Szybka rezerwacja!
Cześć! W czym możemy pomóc?